logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Oracle - jazyk SQL

Počítačový kurz Oracle – jazyk SQL oboznámi účastníkov so základnými nástrojmi a prostredím Oracle a s princípmi práce s najpoužívanejším jazykom v relačných databázových systémoch, t.j. s SQL (Structured Query Language).

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 275,99 € 2 x 8 vh FM 241,49 03. a 10.11. 23.10. objednať
Žilina 299,99 € 2 x 8 vh FM 269,99 15. - 16.12. 04.12. objednať
Košice 335,99 €
2 x 8 vh
FM 302,39 19. - 20.11. 06.11. objednať
Bratislava 299,99 € 2 x 8 vh FM 269,99 € 23. - 24.11. 13.11. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze ORACLE - jazyk SQL Vás naučíme efektívne používať jazyk SQL, definovať výbery dát z tabuliek, zoraďovať, zoskupovať a filtrovať dáta, používať vlastné výpočty vo výstupných zostavách, vkladať, upravovať a odstraňovať údaje z tabuliek a vytvárať databázové objekty pomocou SQL.
   navrhovať, budovať a používať relačné databázy pomocou overených metód.

    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz ORACLE jazyk SQL je určený pre každého, kto sa chce naučiť pracovať s jazykom SQL (Structured Query Language), s najpoužívanejším jazykom v relačných databázových systémoch, spoznať prostredie Oracle a databázovú terminológiu.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO RELAČNÝCH DATABÁZ
  • Databázová terminológia
  • Zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
  • Optimalizácia databáz
  • ÚVOD DO JAZYKA SQL
  • Štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
  • Dátové typy v databázach Oracle
  • DML – VÝBER ÚDAJOV
  • Základný syntax príkazu SELECT
  • Projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
  • Obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
    
  • Triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
  • Eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
  • Tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • Zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
  • Vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
    
  • Využitie pseudo stĺpcov
  • Výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
  • Prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
  • Výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
    
  • DML - VKLADANIE ÚDAJOV
  • Možnosti pridávania nových záznamov do databázy
  • Vloženie záznamov do tabuľky
  • Vkladanie údajov z inej tabuľky
  • Vkladanie jedinečných hodnôt
  • Automatické generovanie jedinečných hodnôt v primárnych kľúčoch – SEKVENCIE
    
  • DML - ÚPRAVY ÚDAJOV
  • Možnosti jednotnej aktualizácie všetkých riadkov
  • Aktualizácia vybraných riadkov
  • Selektívna aktualizácia riadkov
  • Výmena hodnôt stĺpcov
  • Aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou
    
  • Z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
    
  • DML - ODSTRAŇOVANIE ÚDAJOV
  • Odstránenie všetkých údajov v tabuľke (TRUNCATE, DELETE)
  • Odstránenie vybraných údajov
  • Odstraňovanie duplicít
  • Vyprázdnenie databázovej tabuľky
  • VÝPOČTY A FUNKCIE
  • Práca s matematickými funkciami
  • Jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie
    
  • Viacriadkové funkcie
  • Použitie súhrnných agregačných funkcií
  • Ostatné funkcie
  • DDL – TVORBA A ÚPRAVY DATABÁZOVÝCH OBJEKTOV
  • Tvorba databázových objektov a ich vlastníctvo
  • Vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
    
  • Definovanie obmedzení a vlastností tabuliek – východzia hodnota, primárny kľúč, jedinečné hodnoty, cudzie kľúče, overovanie hodnôt, indexy
    
  • Vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
    
  • Integritné obmedzenia
  • Materializované pohľady
  • Indexy
  • Sekvencie
  • Odstraňovanie objektov (DROP)
  • DCL – KONTROLA DATABÁZOVÝCH OBJEKTOV
  • Správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE, DENY)
    
  • RIADENIE TRANSAKCIÍ
  • Potvrdzovanie transakcií (COMMIT)
  • Odvolanie zmien (ROLLBACK)
  • Vytváranie návratových bodov (SAVEPOINT)
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú základné užívateľské znalosti práce s počítačom, vítané sú akékoľvek predchádzajúce skúsenosti so spracovaní údajov.
   Predchádzajúce skúsenosti s relačnými databázami, s jazykom SQL, s Oracle a pod. sú vítané, nie sú však podmienkou.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Oracle jazyk SQL zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT pre kurz Oracle - jazyk SQL nie je jeho súčasťou a nie je zarátaný do ceny školenia.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   »
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz ORACLE - jazyk SQL je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou

    

 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy Databázové systémy > kurz Oracle - jazyk SQL

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
229,99 €
275,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

229,99 €
275,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Oracle - jazyk SQL
Verejný kurz229,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../