logo

Kontaktujte nás

Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu zatiaľ nenašli odpoveď? Kontaktujte nás mailom, či telefonicky, požadované informácie radi doplníme.

kontakt

Všeobecné obchodné podmienky


Postup po zaslaní objednávky

Po prijatí objednávky bude objednávateľovi zaslaná pozvánka, ktorá zároveň slúži ako záväzná prihláška pre účasť na vybranom kurze.

Podmienkou rezervácie miesta na školení je pripísanie účastníckeho poplatku na účet spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o. najneskôr do dátumu uvedeného na pozvánke, najneskôr však do vopred stanového termínu  pred zahájením kurzu. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre iných záujemcov. V prípade oneskorenej platby zaniká rovnako nárok objednávateľa na už poskytnuté zľavy zo základnej ceny kurzov.

Iný termín a spôsob úhrady môže byť realizovaný jedine po dohode s obchodným oddelením na základe uzatvorenej zmluvy.

Ak nebude platba prevodom pripísaná na účet firmy v deň zahájenia kurzu, vyhradzuje si IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o., právo požadovať doklad o bankovom prevode. Na základe úhrady účastníckeho poplatku bude objednávateľovi vystavená faktúra - daňový doklad.

Účastnícky poplatok verejných počítačových kurzov zahŕňa výučbu, použitie výpočtovej techniky, študijné materiály (pokiaľ v popise kurzu nie je uvedené inak) a vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu. V cene kurzu je taktiež zahrnuté občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, keksíky a minerálka).

Podmienky zrušenia účasti na kurze

Každé zrušenie účasti (storno) na objednanom kurze alebo zmena termínu dopytovaného kurzu musí byť oznámené písomne.

Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času akcie a dôvodu zrušenia akcie. Oznámenie o zrušení objednaných služieb je potrebné uskutočniť čo najskôr písomne e-mailom alebo poštovou zásielkou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia akcie.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia akcie:

  • 7 a viac pracovných dní pred termínom realizácie kurzu – bez poplatku
  • 6 až 3 pracovné dni pred termínom realizácie kurzu – 50% z ceny účastníckeho poplatku kurzu
  • 1 - 2 pracovné dni pred uskutočnením akcie – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu

Neúčasť na kurze bez uskutočneného storna zo strany objednávateľa – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu (v prípade neúčasti na kurze poplatok za kurz nevraciame, objednávateľ má právo poslať za seba na kurz náhradného účastníka. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník).

Storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu pri neúčasti na kurze, sa posudzuje individuálne.
V prípade výnimočných situácií je možné dojednať osobitné storno podmienky.

Presun / zrušenie termínu verejného počítačového kurzu

Spoločnosť IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov (toto neplatí pri garantovanom kurze), ako i v prípade udalostí, ktoré nemôže spoločnosť ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie, náhla práceneschopnosť lektora a pod.).

V prípade zrušenia plánovaného termínu verejného školenia môže byť účastníkovi ponúknutý aj individuálny kurz v skrátenom rozsahu, vzhľadom na to, že celá pozornosť lektora, ako aj tempo a obsah výučby sú prispôsobené jedinému účastníkovi. V prípade, že by účastník o individuálny kurz záujem neprejavil a náhradný termín verejného školenia by mu nevyhovoval, bude mu vrátená plná výška uhradeného poplatku za kurz.

Záverečné ustanovenia

Odberateľ svojím súhlasným konaním (objednaním miesta na ním zvolenom kurze) potvrdzuje, že sú mu vyššie uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Odberateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednanú účasť na kurze v plnej výške prevodom na účet spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o..

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.ivit.sk v deň odoslania objednávky záujemcom, ktorý ich záväzným objednaním kurzu zároveň bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ zákazníka oboznámi. Zákazník nové znenie obchodných podmienok potvrdí alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.3.2013.

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálne platnej novely.

<>First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../