logo

Kontaktujte nás

Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu zatiaľ nenašli odpoveď? Kontaktujte nás mailom, či telefonicky, požadované informácie radi doplníme.

kontakt

Dá sa Excel naučiť za tri dni?


Dá sa Excel naučiť za tri dni?


Tri dni účelného vzdelávania a maximálneho sústredenia sa pri spoznávaní programu Excel, jeho základných i pokročilejších nástrojov a princípov práce s nimi, z Vás žiaľ experta na prácu v tomto najpoužívanejšom tabuľkovom procesore nespravia.

Nechceme Vás sklamať, no zvládnutie programu Excel si vyžaduje oveľa viac Vášho času,
ktorý je potrebné rozložiť na prvotné získanie informácií a ich následne prevedenie do praxe.

 

Ivit - ikona programu Excel

Ak zvažujete naučiť sa pracovať v programe Excel,
máte na to určite množstvo dôvodov, nakoľko Excel je aplikáciou,
ktorú využívajú zamestnanci rôznych spoločností a to od tých najmenších
až po nadnárodné korporácie, rôznych zameraní a rôznych profesií.
Nevyhnú sa mu ani študenti stredných a vysokých škôl a univerzít
a rovnako je zaujímavý aj pre vedenie rodinných rozpočtov
či iných kalkulácií v domácnostiach. 


Pre nás, ktorí v oblasti IT vzdelávania pôsobíme už viac ako 12 rokovpočítačové školenia a kurzy Excel, a to či už chceme alebo nie, jednoznačne tým najdopytovanejším typom školení zo strany firiem 
i jednotlivcov vôbec.

Excel máme radi, v Exceli sme naozaj dobrí
a preto Vám radi pomôžeme
 

V našom portfóliu počítačových školení a kurzov máme aktuálne vypracovaných 14 modulov zameraných na prácu
s programom Excel (19 dní školení; 152 vyučovacích hodín).

Zároveň sú u nás vo vývoji ďalšie 3 moduly zamerané na využitie Excelu pri analýze firemných údajov, využitie Excelu v praxi obchodníka a tiež modul Excel pre personalistov.

IVIT - Počítačové školenia a kurzy MS Excel 

Poznámka:
* Prehľad u nás existujúcich modulov kurzov a školení so zameraním na prácu s programom Excel nájdete na konci tohto článku

Aby sme Vám Váš výber tých najvhodnejších počítačových kurzov pri Vašich začiatkoch práce s programom Excel zjednodušili a trocha Vás pri Vašom vzdelávaní v tejto oblasti nasmerovali podľa nás tým správnym smerom, pripravili sme pre Vás tri celodňové počítačové kurzy so zameraním na zvládnutie základných i pokročilých nástrojov programu Excel, absolvovaním ktorých získate naozaj kvalitný základ, ktorý Vás naštartuje a navedie správnym smerom k zvládnutiu tohto programu.

Vedieť tvoriť tabuľky, vypĺňať a upravovať ich, poradiť si so vzorcami a funkciami pre zvládnutie jednoduchších i pokročilejších výpočtov v Exceli bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste s matematikou kamarát, vedieť sa zorientovať a pohybovať vo veľkom množstve dát v Exceli, z veľkého množstva dát vyhľadať a zobraziť len tie údaje, ktoré Vás aktuálne zaujímajú a nakoniec tieto dáta elegantným a profesionálnym spôsobom zanalyzovať a prezentovať, Vám pomôžu tieto tri celodňové školenia:

Tabuľky, vzorce a funkcie, databázy a analýzy v Exceli

  * EXCEL – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie

  * EXCEL – tvorba a spracovanie databáz

  * EXCEL – kontingenčné tabuľky 

Počítačový kurz EXCEL – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie

Ak s programom Excel naozaj ešte len začínate, alebo svoje vedomosti samouka považujete za veľmi slabé, odporúčame Vám začať práve týmto kurzom.
Tento počítačový kurz Vás zoznámi s prostredím programu Excel, na množstve praktických príkladov sa naučíte vytvárať tabuľky v Exceli, vypĺňať ich údajmi, budete sa vedieť v tabuľkách pohybovať, vkladať – odstraňovať riadky a stĺpce, meniť ich šírku či výšku. Rovnako zvládnete tabuľku naformátovať (zarovnať údaje v tabuľke, nastaviť farbu písma i pozadia buniek v tabuľke, zlučovať viaceré bunky do jednej, nastavíte samotné „správanie sa buniek“ po zadaní ich obsahu...).

Počítačový kurz Excel – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie Vás zoznámi s jedným z najsilnejších nástrojov tohto programu a to so vzorcami a funkciami pre zvládnutie Vašich výpočtov.

Rovnako ako tabuľky, tak aj prácu so vzorcami a funkciami spoznáte na tomto počítačovom kurze od úplných základov, čo znamená, že si na množstve praktických príkladov precvičíte, ako vzorce v Excel jednoducho vytvárať a tiež, ako si prácu s výpočtami v Exceli pomocou pokročilých nástrojov zautomatizovať (využitie kopírovania vzorcov a fixácie buniek).

Aby ste si prácu pri Vašich výpočtoch v Exceli vedeli urýchliť, naučíme Vás na tomto počítačovom kurze využívať základné (v praxi však najčastejšie používané funkcie Excelu ako suma, priemer, počet hodnôt, minimálna a maximálna hodnota) i niektoré pokročilé funkcie tohto programu.

Po absolvovaní týchto nosných tém počítačového školenia Excel – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie sa naučíte, ako si svoj zošit (všetko to, čo v Exceli vytvárate) pripraviť korektne na tlač, prípadne ho zaslať elektronickou poštou.

Pre zobrazenie podrobnej obsahovej náplne školenia, organizačných pokynov školenia a ďalších informácií kliknite tu >>>


Počítačový kurz Excel – tvorba a spracovanie databáz

Na tomto kurze, ktorý odporúčame absolvovať po absolvovaní kurzu Excel – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie v Exceli, a ktorý si už zároveň vyžaduje základné znalosti práce s programom Excel, Vás naučíme:

* ako sa rýchlo pohybovať a orientovať vo veľkých databázach a tabuľkách
* ako porovnať dve databázy a upraviť ich (vyhľadať chýbajúce alebo duplicitné hodnoty a vedieť ich odstrániť)
importovať údaje z externých zdrojov a automaticky synchronizovať údaje medzi Vašimi firemnými databázami a Excelom
detailne filtrovať, zoraďovať a zoskupovať dáta (vybrať z databázy len tie údaje, ktoré chcete analyzovať)
* vedieť si pripraviť veľké databázy pre tlač

IT kurz Excel - tvorba a spracovanie databáz je určený pre všetkých užívateľov programu Excel, ktorí pracujú s väčším množstvom údajov v tomto programe, prípadne tieto údaje často vyhľadávajú, upravujú ich a chcú ich vedieť korektne a profesionálne spracovávať.

Hneď v úvode tohto počítačového kurzu sa oboznámite s pojmom databáza, s tým, ako je možné databázu v Exceli korektne vytvoriť a aké typy databáz Vás vo Vašej praxi čakajú.
Naučíte sa využívať všetky užívateľom dostupné nástroje na vyhľadávanie, výber a zobrazovanie žiadúcich údajov a na praktických príkladoch spoznáte syntax (predpis) jednoduchších i zložitých databázových a vyhľadávacích funkcií v Exceli. Rovnako sa naučíte, ako je možné nastaviť si overenie vstupných údajov buniek a tiež vytvorenie chybových hlásení pri nesprávnom zadaní týchto údajov.

Prakticky spoznáte možnosť importu údajov, ktoré sa nachádzajú mimo Vášho Excelu, príkladom bude export zdrojových dát z databáz Microsoft Access.

Na reálnych údajoch v Exceli si rovnako vyskúšate porovnanie dvoch databáz, kde sa naučíte zobraziť zhodné, prípadne chýbajúce údaje, ako aj odstrániť nežiadúce duplicitné údaje.

Pre zobrazenie podrobnej obsahovej náplne školenia, organizačných pokynov školenia a ďalších informácií kliknite tu >>>


Počítačový kurz Excel – kontingenčné tabuľky

V poradí tretí nami odporúčaný počítačový kurz Excel je zameraný na oboznámenie sa a zvládnutie jedného z najsilnejších nástrojov programu Excel - kontingenčnou tabuľkou, ktorá je určená pre analýzu dát v Exceli.

Na tomto kurze, ktorý si vyžaduje znalosti stredne pokročilej úrovne práce s programom Excel, sa naučíte:

* pripraviť si Vaše dáta na analýzu
* vybrať z celej databázy len tie dáta, ktoré chcete analyzovať a v priebehu pár sekúnd vytvoriť kontingenčnú tabuľku a  zároveň tým aj požadovanú analýzu
*
 kontingenčnú tabuľku a údaje v nej sformátovať, zoskupovať ich, filtrovať a selektovať
* rovnako budete schopní aj bez znalosti programovania uskutočniť rozsiahle analýzy údajov a zároveň sa naučíte prehľadne prezentovať spracovávané údaje a to aj pomocou kontingenčných grafov
* jedným kliknutím odovzdať výstupy svojím obchodným partnerom či kolegom

IT kurz Excel – kontingenčné tabuľky možno odporučiť užívateľom Excelu, ktorí sa stretávajú alebo sa vo svojej praxi budú stretávať s požiadavkou spracovávať veľké množstvo údajov v Exceli, prípadne tiež z externých databáz a chcú preto získať znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami, vedieť ich používať pre rozsiahlejšie analýzy dátových tabuliek a ďalších dátových súborov.

Pre zobrazenie podrobnej obsahovej náplne školenia, organizačných pokynov školenia a ďalších informácií kliknite tu >>>
 

Ak už s Excelom pracujete a ovládate už napríklad témy kurzu Excel – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie, alebo máte záujem o niektorý z uvedených modulov školení Excel, môžete sa rozhodnúť aj pre účasť len na niektorom z nich.

Všetkých z Vás, ktorí sa však rozhodnete absolvovať všetky tri vyššie uvedené školenia plánované v súvislých blokoch, odmeníme počítačovým kurzom Excel – makrá pre užívateľov so 66% zľavou, ktorý dáva možnosť zúžitkovať všetky získané vedomosti za účelom zjednodušenia a zautomatizovania práce v Exceli bez znalosti programovacieho jazyka.

Špecialista v Exceli

Po absolvovaní týchto štyroch počítačových kurzov Excel si môžete byť istí, že ste získali dostatočné informácie a vedomosti, ktoré keď budete v praxi využívať a rozvíjať, s istotou postúpite medzi skúsených užívateľov Excelu.

Ak budete hľadať cestu, ako ďalej v Exceli, vždy je tu ďalšia možnosť a to vydať sa podľa svojho pracovného zamerania či už do oblasti štatistiky a analýz, alebo do oblasti programovania v jazyku VBA (Visual Basic for Aplication), čo Vám dáva tie najkreatívnejšie možnosti zefektívnenia každodennej práce v Exceli a tiež vytvárania si vlastných firemných aplikácií v tomto programe.
 


Akokoľvek sa rozhodnete, budeme radi, ak Vám budeme vedieť k Vášmu cieľu pri IT vzdelávaní dopomôcť našimi počítačovými školeniami, či už u nás v Nitre, alebo aj v priestoroch Vašej spoločnosti kdekoľvek na Slovensku.

Poznámka autora na záver:

Alternatívou k tomuto nášmu návrhu správneho nasmerovania IT vzdelávania pri práci s Excelom je absolvovanie štandardných modulov školení Excel a to v nasledovnom poradí:

* školenie Excel – základy (8 hod.)

* školenie Excel – mierne pokročilý (8 hod.)

* školenie Excel – pre pokročilých (16 hod.)
 

Počítačové kurzy MS Excel v ponuke IVIT

  • prehľad aktuálnych modulov 

kurz Excel – základy
kurz Excel – mierne pokročilý
kurz Excel pre pokročilých
kurz Excel pre ekonómov
kurz Excel – tvorba tabuliek, výpočty a funkcie
kurz Excel – tvorba a spracovanie databáz
kurz Excel – kontingenčné tabuľky
kurz Excel – PowerPivot I.
kurz Excel – grafické analýzy údajov
kurz Excel – funkcie podrobne
kurz Excel – makrá pre užívateľov
kurz Excel programovanie vo VBA - základy
kurz Excel - štatistické analýzy údajov – základy
kurz Excel - štatistické analýzy údajov pre pokročilých
kurz Excel - prechodové školenie 2003/2010 (2007, 2013) 
 

Myšlienka autora na záver:
Krása Excelu je v tom, že sa pri výpočtoch nikdy nepomýli. Chybu v ňom môžete spraviť len Vy sám.
 Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../