logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Word pre pokročilých

Dvojdňový počítačový kurz Word pokročilý oboznámi účastníkov s princípmi pokročilej práce pri tvorbe a spracovaní rozsiahlejších dokumentov, s vytváraním a používaním formulárov, s možnosťami vkladania objektov a dynamických prepojení, s možnosťami zabezpečenia dát vo Worde a tiež s využitím hromadnej korešpondencie.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 179,99 € 2 x 8 vh FM 152,99 11. - 12.06. 29.05. objednať
Žilina 191,99 € 2 x 8 vh FM 167,99 25. - 26.06. 12.06. objednať
Košice 234,00 €
2 x 8 vh
FM
209,99 21. - 22.07. 10.07. objednať
Bratislava 203,99 € 2 x 8 vh FM 178,49 16. - 17.07. 03.07. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Word pre pokročilých sa:

   » oboznámite s princípmi pokročilej práce pri tvorbe
      a spracovaní rozsiahlých dokumentov
   » naučíte sa vytvárať a používať formuláre
   » naučíte sa do dokumentu vkladať rôzne objekty a dynamické
      prepojenia
   » budete vedieť zabezpečiť dáta vo Worde na rôznych
      úrovniach
   » spoznáte princípy práce s hromadnou korešpondenciou
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Word pre pokročilých je určený pre skúsenejších užívateľov textového editora Microsoft Word, ktorí sa chcú naučiť naplno využívať jeho možnosti a vedieť vytvárať a spravovať rozsiahle dokumenty na profesionálnej úrovni.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ŠTÝLY
  • Ako zrýchliť a zjednodušiť formátovanie rozsiahlych dokumentov využitím štýlov
    
  • Použitie rozšírenej ponuky štýlov pre odsek a znak
  • Zobrazenie štruktúry dokumentu
  • Zmena vlastností štýlov pre odsek a znak
  • Tvorba vlastných štýlov
  • Výber všetkých výskytov štýlu v texte
  • Automatická aktualizácia štýlov
  • Automatické nahradenie jedného štýlu iným
  • Nastavenie automatického zalamovania textu pomocou štýlov
  • Princípy dedičnosti vlastností štýlov
  • Zrýchlenie práce so štýlmi nastavením klávesových skratiek
  • VKLADANIE ODKAZOV
  • Vkladanie poznámok pod čiarou a koncových poznámok do textu
  • Vkladanie popisov a automatického číslovania vkladaných objektov do textu (obrázky, tabuľky, grafy a pod.)
    
  • Automatická aktualizácia údajov v texte pomocou krížových odkazov
    
  • Tvorba registra pojmov s automatickým odkazom na príslušné stránky
    
  • Automatické vytvorenie obsahu dokumentu
  • Automatické vytvorenie zoznamu vložených objektov (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) s odkazom na príslušné stránky
    
  • VKLADANIE OBJEKTOV
  • Vkladanie, použitie a úprava komentárov
  • Práca s automatickým textom
  • Vloženie polí pre dátum a čas s automatickou aktualizáciou
  • Sprehľadnenie navigácie v dokumente pomocou záložiek
  • Vkladanie obsahu súborov do iných súborov
  • Ako vložiť zvuk, videoklip a ďalšie objekty do textu a možnosti ich použitia
    
  • Vkladanie hypertextových odkazov
  • TVORBA ROZSIAHLYCH DOKUMENTOV
  • Princípy a pravidlá návrhu a správy rozsiahlych dokumentov
  • Praktické využitie zobrazenia osnovy dokumentu pre návrh štruktúry
    
  • Rýchle presúvanie blokov textu pomocou osnovy
  • Zmena úrovní štýlov textu v osnove
  • Zobrazenie len vybraných úrovní štýlov textu
  • Zobrazovanie a skrývanie detailov v osnove
  • Využitie možnosti rozdeľovania dokumentov pre zrýchlenie práce s množstvom textu
    
  • Tvorba hlavného a vnorených dokumentov
  • Vzájomné previazanie vnorených dokumentov s hlavným dokumentom
    
  • Jednotná správa a aktualizácia štýlov v hlavnom a vnorených dokumentoch
    
  • Automatická tvorba obsahu hlavného aj vnorených dokumentov
  • DYNAMICKÉ PREPOJENIA
  • Ako si ušetriť čas pri práci s údajmi a miesto na počítači použitím dynamických prepojení
    
  • Vkladanie dynamických prepojení z Wordu do Wordu
  • Vkladanie dynamických prepojení z iných aplikácií do Wordu a naopak
    
  • Organizácia a správa dynamických prepojení
  • SEKCIE A FORMULÁRE
  • Sekcie, ich význam a použitie
  • Tvorba sekcií v dokumente
  • Nastavenie rôzneho obsahu hlavičky a päty pre jednotlivé sekcie dokumentu
    
  • Zmena globálnych vlastností dokumentu pre vybrané sekcie – veľkosť stránky, orientácia, okraje a pod.
    
  • Využitie sekcií pre ochranu dokumentov
  • Využitie sekcií pre prácu s formulármi
  • Ako zjednodušiť zadávanie vstupných údajov pomocou formulárov
    
  • Na čo treba dávať pozor pri tlačení formulárov
  • OCHRANA DOKUMENTOV
  • Možnosti zabezpečenia údajov v prostredí Wordu
  • Bezpečnosť na úrovni súboru – nastavenie prístupového hesla, odporúčanie na čítanie, automatická záloha súborov, ochrana osobných údajov
    
  • Zabezpečenie dokumentu pred neoprávnenými zmenami
  • Zabezpečenie ochrany pred makrovírusmi
  • Bezpečnosť na úrovni sekcií
  • Obmedzenia formátovania a úprav dokumentu
  • Definovanie výnimiek zabezpečenia
  • REVÍZIA DOKUMENTOV
  • Použitie nástroja Sledovanie zmeny pre korekcie a pripomienkovanie obsahu dokumentov
    
  • Aktivovanie režimu sledovania zmien
  • Zobrazenie návrhu opráv v dokumente
  • Rýchle vyhľadávanie opráv
  • Prijatie a odmietnutie navrhovaných zmien
  • Použitie tably revízií dokumentov
  • PRÁCA S POLIAMI
  • Automatizácia úloh v dokumentoch použitím polí
  • Vkladanie rôznych typov polí a ukážky ich praktického využitia
  • Zmena zobrazenia polí (obsah, kód)
  • Aktualizácia hodnôt polí
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s programom MS Word (na úrovni tém počítačového kurzu Word – mierne pokročilý, prípadne porovnateľné znalosti získané praxou).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu MS Word pre pokročilých  zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Word pokročilý je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   »
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Word pre pokročilých je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre, príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy MS Word > kurz Word pre pokročilých

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
149,99 €
179,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

149,99 €
179,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Word pre pokročilých
Verejný kurz149,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../