logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel pre ekonómov a účtovníkov

Dvojdňový počítačový kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov sa venuje modelovaniu a simulácii reálnych ekonomických situácií v prostredí programu MS Excel.
Riešením prípadových štúdií pomáha riešiť problémy a úlohy, s ktorými sa firemní ekonómovia, účtovníci, obchodníci a tiež manažéri vo svojej praxi stretávajú.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 203,99 € 2 x 8 vh FM 178,49 € 19. - 20.11. 06.11. objednať
Žilina 203,99 € 2 x 8 vh FM 183,59 09. - 10.12. 27.11. objednať
Košice 239,99 € 2 x 8 vh FM 215,99 11. - 12.11. 30.10. objednať
Bratislava 215,99 € 2 x 8 vh FM 194,39 29. - 30.10. 15.10. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>

» vysvetlivky: LM: Last Minute akcia / FM: First Minute akcia (zľavy za skoré prihlásenie) / G: garantovaný termín realizácie školenia (prihlásený je dostatočný počet účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny).
» rozsah školenia: 2 dni / 16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Na počítačovom kurze Excel pre ekonómov a účtovníkov si riešením prípadových štúdií z oblasti ekonomiky a financií osvojíte nástroje a funkcie potrebné pre zvládnutie efektívnej analýzy dát, pre ich efektívne a prehľadné prezentovanie a tiež pre zvládnutie tvorby zložitejších modelov a prehľadov.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov je určený pre všetkých, ktorí si chcú uľahčiť a zefektívniť tvorbu analýz a podporiť rozhodovanie s využitím nástrojov Excelu, ktorí potrebujú získať údaje z rôznych ekonomických aplikácií (napr. programov pre spracovanie účtovníctva, financií a pod.) a ďalej ich spracovávať pre interné použitie v aplikácii Excel.
   Určený je tiež pre všetkých tých, ktorí si radi rozšíria obzor, prípadne hľadajú zjednodušenie svojich analýz a postupov.

    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A APLIKÁCIE
  • vytvorenie vlastných kariet, nastavenie pásu nástrojov (2010)
  • možnosti nastavenia zobrazenia (lupa, zobrazenie dvoch hárkov jedného zošita na jednej obrazovke atď.)
    
  • FUNKCIE V PRÍKLADOCH A ICH VYUŽITIE V NÁSTROJOCH EXCELU
    
  • vyhľadávacie a databázové funkcie
  • INDIRECT
  • VLOOKUP, INDEX
  • DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DAVERAGE
  • logické funkcie
  • IF, IFERROR, AND, OR, NOT – logické funkcie
  • dátumové a časové funkcie
  • TODAY, NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, NETWORKDAYS, WORKDAY, HOUR
    
  • finančné a analytické funkcie
  • FV, PV, NPER, PMT, IPMT, RATE
  • štatistické funkcie
  • SUMIF, COUNTIF – podmienené výpočty
  • GROWTH, FORECAST, TREND – prognózy budúceho vývoja
  • kontrola a odstránenie chýb vo vzorcoch a funkciách
  • využitie funkcií pri filtrovaní a podmienenom formátovaní
  • ROZHODOVANIE S VYUŽITÍM NÁSTROJOV EXCELU
  • základné pravidlá pri tvorbe rozsiahlych, resp. zložitých modelov
  • citlivostná analýza
  • vplyv jednej alebo viacerých vstupných hodnôt modelu na výsledné ekonomické ukazovatele
    
  • hľadanie riešenia
  • hľadanie vstupnej hodnoty modelu pre získanie požadovaného výsledku
    
  • optimalizácia zložitých problémov pomocou Riešiteľa
  • zistenie vstupných hodnôt modelu pre získanie optimálneho výsledku (minimalizácia, resp. maximalizácia ekonomických ukazovateľov)
    
  • zistenie vstupných hodnôt modelu pre získanie stanoveného výsledku (dosiahnutie požadovaných hodnôt ekonomických ukazovateľov)
    
  • scenárová analýza
  • porovnávanie rôznych variantov výsledkov
  • využitie scenárov pre efektívnejšiu prácu v meniacich sa modeloch
    
  • viackriteriálne rozhodovanie
  • výber najlepšieho variantu na základe stanovených preferencií
  • KONTINGENČNÉ TABUĽKY A GRAFY
  • rekapitulácia základných postupov tvorby a spracovania KT
  • prezentácia číselných údajov v KT
  • pokročilé formátovanie KT
  • vytvorenie výpočtových polí a výpočtových položiek
  • zobrazenie výpočtových polí vo formáte percent
  • zoskupovanie a filtrovanie dát
  • kontingenčné grafy v Exceli
  • IMPORT A EXPORT
  • základné spôsoby importu externých údajov v Exceli
  • riešenie problémov pri importe údajov (rozdelenie údajov do viacerých stĺpcov, problémy s dátumami, desatinnými čiarkami/bodkami, atď.)
    
  • synchronizácia údajov
  • GRAFICKÁ ANALÝZA ÚDAJOV
  • grafy (krivky) v jednej bunke
  • nastavenie vedľajšej osi
  • zobrazenie skrytých a prázdnych buniek v grafe
  • grafická analýza Cash-Flow (stĺpcový, čiarový, vodopádový graf)
    
  • Paretova metóda, ABC analýza
  • ÚVOD DO TVORBY MAKIER A FORMULÁROVÉ PRVKY
  • záznam makra
  • zoznam, zaškrtávacie políčko, prepínač, posuvníky, atď.
  • väzba formulárových prvkov na výpočty
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vyžadujú sa užívateľské znalosti práce s programom v MS Excel na stredne pokročilej úrovni (predpokladá sa, že záujemca o dané školenie už nemá problém s tvorbou a úpravou tabuliek v Exceli, ovláda tvorbu vzorcov i funkcií a pozná tiež základné princípy práce s kontingenčnými tabuľkami).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel pre ekonómov a účtovníkov zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Excel pre ekonómov je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 

www.ivit.sk > kurzy MS Excel > kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov

 

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
169,99 €
203,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

169,99 €
203,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Excel pre ekonómov a účtovníkov
Verejný kurz169,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../